Angol rendhagyó igék kiejtéssel

 

arise (arájz)

arose (aróz)

arisen (arizn)

adódik, fakad, ered

awake (avék)

awoke (avók)

awoken (avókn)

felébred

be (bí)

was, were (vaz,vör)

been (bín)

létige (lenni)

bear (bír)

bore (bór)

borne (bórn)

elszenved, kiáll, eltűr

bear (bír)

bore (bór)

born (bórn)

szül

beat (bít)

beat (bít)

beaten (bítn)

dobog, ver, üt (szív)

become (bikám)

became (bikém)

become (bikám)

válik valamivé

begin (bigin)

began (bigen)

begun (bigan)

kezd, hozzákezd

bend (bend)

bent (bent)

bent (bent)

görbít, hajlít

bet

bet

bet

fogad, tétet tesz

bind (bájnd)

bound (báund)

bound (báund)

köt, bekötöz

bite (bájt)

bit (bit)

bitten (bitn)

bedől v.minek, csíp, mar, harap

bleed (blíd)

bled (bled)

bled

kiürül, kifolyik, vérzik

blow (bló)

blew (blu)

blown (bloun)

fúj

break (brék)

broke (brók)

broken (brókn)

törik, szünet

breed (bríd)

bred (bred)

bred

előidéz, okoz

bring (bring)

brought (brógt)

brought (brógt)

elhoz, hoz

build (bild)

built (bilt)

built (bilt)

épít

burn (börn)

burnt (börnt)

burnt

ég

buy (báj)

bought (bógt)

bought (bógt)

vesz,vásárol

can (ken)

could (kuld)

been able (bín abl)

tud (képes rá, fizikailag)

cast (keszt)

cast

cast

dob, elhajít

catch (kecs)

caught (kót)

caught (kót)

megfog, elkap

choose (csúz)

chose (csoz)

chosen (csúzn)

választ, kiválaszt

cling (klin)

clung (klan)

clung (klan)

belekapaszkodik, odabújik

come (kam)

came (kém)

come (kam)

jön

cost (koszt)

cost

cost

költség

creep (kríp)

crept (krept)

crept

csúszik, mászik

cut (kat)

cut

cut

vág

deal (díl)

dealt (delt)

dealt (delt)

ütést ad, kártyát oszt

dig (dig)

dug (dág)

dug

ás

dive (dájv)

dove (dov)

dived (dájvd)

alámerül, lebukik

do (du)

did

done (dan)

segédige, tenni,csinálni

drag (dreg)

dragged (dregd)

dragged (dregd)

vonszol, húz

draw (dráó)

drew (drú)

drawn (dráon)

húz, beszív,szippant

dream (drím)

dreamed (drímd) dreamt (dremt)

dreamed, dreamt

álmodik

drink

drank (drenk)

drunk (drank)

iszik

drive (drájv)

drove (drov)

driven (drivn)

vezet

drown (dráun)

drowned (dráund)

drowned (dráund)

megfojt, vízbe fullad

eat (ít)

ate (et,ét)

eaten (ítn)

eszik

fall (fól)

fell (fell)

fallen (falln)

esik

feed (fíd)

fed

fed

adagol, etet, táplál

feel (fíl)

felt (felt)

felt

érez

fight (fájt)

fought (fáut)

fought (fáut)

harcol, menekül

find (fájnd)

found (fáund)

found (fáund)

talál

flee (flí)

fled (fled)

fled

megfutamodik, elmenekül

fling (fling)

flung (flang)

flung (flang)

dob, csapkod, hajít, rugdos

fly (fláj)

flew (flú)

flown (flóun)

repül

forbid (forbid)

borbade (borbéd)

borbidden (forbidn)

tilt, megakadályoz

forget (foget)

forgot (fogat)

forgotten (fogatn)

elfelejt

forgive (fogív)

forgave (fogév)

forgiven (fogívn)

megbocsájt

freeze (fríz)

froze (fróz)

frozen (frózn)

fázik, megfagyaszt, dermed

get

got (gat)

gotten (gatn)

kap

give (gív)

gave (gev)

given (gívn)

ad

grind (grájnd)

ground (gráund)

ground (gráund)

darál,aprít, morzsol

grow (gró)

grew (grú)

grown (gróun)

termeszt

hang(heng) -suspend-

hung (hang)

hung (hang)

felakaszt, felfüggeszt, tart

hang(heng)-execute-

hanged (hengd)

hanged (hengd)

felakaszt (kivégzés)

hear (hír)

heard (hörd)

heard (hörd)

hall

hide (hájd)

híd (híd)

hidden (hidn)

eldug, elrejt

hit

hit

hit

üt, megcsap

hold (hóld)

held (held)

held

érvényes, bír, elbír

hurt (hört)

hurt

hurt

sérülés, árt, megsért

keep (kíp)

kept (kept)

kept

tart

know (náó)

knew (nyú)

known (náón)

ismer, tud (szellemileg)

lay (léj)

laid (léjd)

laid (léjd)

csillapít, alábbhagy

lead (líd)

led (led)

led

vezet

leave (lív)

left

left

elhagy,otthagy

lend

lent

lent

kölcsönad

let

let

let

bérbe-kölcsön ad

lie (láj)

lied (lájd)

lied (lájd)

hazudik

lie (lí)

lay (léj)

lain (léjn)

fekszik

lose (lúz)

lost (loszt)

lost

veszít

make (mék)

made (méd)

made

készül, készít

mean (mín)

meant (ment)

meant

jelent

meet (mít)

met (met)

met

találkozik

pay (péj)

paid (péjd)

paid

fizet

prove (prúv)

proved (prúvd)

proven (prúvn)

igazol, bizonyít

put

put

put

feltesz, helyez

quit (kvit)

quit

quit

abbahagy, elmegy,felmond

read (ríd)

read

read

olvas

ride (rájd)

rode (ród)

ridden (ridn)

lovagol,bicajozik,stb.

ring (rign)

rang (reng)

rung (rang)

cseng, csörög

rise (rájz)

rose (ráóz)

risen (rízn)

emelkedik, felkel (nap)

run (ran)

ran (ren)

run (ran)

fut, szalad

saw (száú)

sawed (száúd)

sawn (száun)

vág, fűrészel

say (széj)

said (szed)

said

mond vmit

see (szí)

saw (száó)

seen (szín)

lát

seek (szik)

sought (száut)

sought (száut)

kérés

sell (szell)

sold (szold)

sold

elad

send (szend)

sent (szent)

sent

küld

set (szet)

set

set

beállít,változtat,élesít,igazít

shake (sék)

shook (suk)

shaken (sékn)

ráz, felráz,megráz

shed (sed)

shed

shed

eláraszt

shine (sájn)

shone (son)

shone

süt, fényes (nap)

shoe (sú)

shod (sad)

shod

cipővel ellát

shoot (sút)

shot (sát)

shot

lő, áthatol, átrohan, bead vmit

show (só)

showed (soud)

shown (soun)

megmutat,bemutat

shrink (srink)

shrank (srenk)

shrunk (srank)

összemegy, visszamegy

shut (sat)

shut

shut

bezár-lezár vmit

sing (szing)

sang (szeng)

sung (szang)

énekel,dalol

sink (szink)

sank (szenk)

sunk (szank)

lemerül, csökken

sit (szit)

sat (szat)

sat

ül

slay (szlé)

slew (szlú)

slain (szlén)

elpusztít, megöl

sleep (szlíp)

slept (szlept)

slept

alszik

slide (szlájd)

slid (szlid)

slid

csúszik, siklik

sling (szling)

slung (szlang)

slung

dob,hajít, vállra vesz

speak (szpík)

spoke (szpók)

spoken (szpókn)

beszél

spend (szpend)

spent (szpent)

spent

időd eltölt, pénzt elkölt

spin (szpin)

spun (szpan)

spun

forog, pörög

spread (szpred)

spread

spread

betakar, terjed

spring (szpring)

sprang (szpreng)

sprung (szprun)

adódik, előidéz

stand (sztend)

stood (sztud)

stood

áll

steal (sztíl)

stole (sztól)

stolen (sztóln)

lop

stick (sztik)

stuck (sztak)

stuck

becsap, beszúr, döf

sting (szting)

stung (sztang)

stung

csíp, mar

stink (sztink)

stank (sztenk)

stunk (sztank)

szagol

strike (sztréjk)

struck (sztrak)

struck

megver, megüt, elveri a pénzt

string (sztring)

strung (sztrang)

strung

felidegesít, rászed, felhangol

strive (sztrájv)

strove (sztrov)

striven (sztrájvön)

igyekszik, törekedik

swear (szver)

swore (szvór)

sworn (szvorn)

esküszik

sweep (szvip)

swept (szvept)

swept

söpör

swim (szvim)

swam (szvem)

swum (szvam)

úszik

swing (szving)

swung (szvang)

swung

forog, himbálózik, hintázik

take (ték)

took (tuk)

taken (tékin)

fog, vesz -nem vásárol!-

teach (tícs)

taught (tát)

taught

tanít

tear (ter)

tore (tor)

torn (torn)

elszakít, széttép

tell (tell)

told (told)

told

mesél, mond

think (fink)

thought (fáut)

thought

gondol

throw (fró)

threw (frú)

thrown (froun)

dob,hajít

tread (tred)

trod (trád)

trodden (trádn)

tapos, tipor, lépked

understand (ándösztend)

understood (ándösztud)

understood

megért v.mit

wake (vék)

woke (vók)

woken (vókn)

felébred

wear (ver)

wore (vor)

worn (vorn)

visel v.mit

win

won

won

nyer

wind

wound (váund)

wound

csavarodik, görbül

wring (vring)

wrung (vráng)

wrung

kicsavar, gyötör

write (vrájt)

wrote (vrót)

written (ritn)

ír